ŠKOLENIA z BOZP

odborné školenia podľa potrieb obchodného partnera

ŠKOLENIa Z BezPečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

vstupné školenie novoprijatých zamestnancov pred nástupom do zamestnania

opakované školenia vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Hodnotenie rizíkopakované školenie zamestnancov administratívnych profesií o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

opakované školenie zamestnancov robotníckych profesií o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

školenie referentských vodičov

školenia prác vo výškach bez použitia horolezeckej techniky

Ďalšie odborné školenia podľa potrieb obchodného partnera

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451