DOKUMENTÁCIA

vypracovanie odbornej dokumentácie pre zamestnávateľa

Vypracovanie dokumentácie

Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

predpisy

  • vnútorný organizačný predpis zamestnávateľa
  • vnútornú predpis pre zavedenie riadenia systému BOZP
  • vypracovanie osnov školenia z BOZP podľa charakteru výroby objednávateľa
  • pracovný poriadok v rozsahu požiadaviek zákonníka práce
  • ďalšie prevádzkové a organizačné predpisy podľa potrieb objednávateľa
  • aktualizácia organizačných predpisov v súlade s platnými predpismi
  • vypracovávame nasledovné predpisy
  • prevádzkové predpisy
  • návody na používanie strojov a zariadení
  • miestne bezpečnostné predpisy pre používanie strojov a technických zariadení, prístrojov ako aj náradia
  • dopravno – prevádzkový predpis
  • miestny bezpečnostní predpis pre prevádzku a údržbu manipulačných vozíkov
  • miestne predpisy pre prevádzkovanie skladov
  • prevádzkové predpisy pre technické zariadenia
  • a ďalšie

smernice

  • smernice a pracovné postupy
  • smernica BOZP
  • smernica pre poskytovanie OOPP
  • smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
  • smernica na kontrolu používania alkoholických nápojov
  • smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
  • smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
  • smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
  • smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
  • smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
  • smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
  • a ďalšie

Stavebne činnosti

  • Prevádzkové predpisy pre stavebné činnosti
  • Plán BOZP na stavenisko
  • a ďalšie

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451