BOZP

kvality ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti

BezPečnosť a ochrana zdravia pri práci

 
Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

Zavedenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • zavedenie systému riadenia BOZP podľa potrieb objednávateľa
 • Vykonanie vnútorného auditu

Previerky na pracovisku

 • vykonávame pravidelné kontroly pracovísk so zameraním na dodržiavanie platných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
 • vykonávame ročné previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vykonávame audity bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre overenie stavu riadenia a zaisťovania BOZP vrátane vypracovania návrhov na odstránenie zistených nedostatkov

Hodnotenie rizík

 • vymedzenie pracovného priestoru v ktorom sa bude vykonávať hodnotenie rizík
 • vyhľadanie a analýza pracovných rizík – stanovenie najvodnejšej metódy
 • vyhľadanie a analýza rizík u nových strojných zariadeniach
 • návrhy na odstránenie alebo zníženie negatívneho pôsobenia rizík
 • pravidelné hodnotenie pracovných rizík
 • prerokovanie zistených pracovných rizík so zástupcami zamestnávateľa a zamestnancov

Vyšetrovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania

 • vyšetrenie pracovného úrazu na mieste vzniku úrazu a spracovanie dokumentácie z jeho vyšetrovania
 • vypracovanie dokumentácie potrebnej na odoslanie zamestnávateľom na príslušné orgány v stanovených termínoch
 • zastupovanie organizácie pri vyšetrovaní a pracovných úrazov
 • vypracovanie a dodanie knihy úrazov pre evidenciu pracovných úrazov
 • vedenie evidencie všetkých pracovných úrazov u objednávateľa

Konzultácia a poradenstvo

 • bezplatná konzultácia pre stálych klientov telefonicky alebo e- mailom
 • vypracovanie stanoviska, posudku alebo správ podľa potrieb objednávateľa

Zastupovanie pri jednaní a kontrolách štátneho odborného dozoru

 • obchodných partnerov zastupujeme pri jednaniach ako aj pri kontrolách štátneho odborného dozoru

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451