KOORDINÁTOR BOZP

nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

KOORDINÁTOR BezPečnosTI a ochranY zdravia pri práci

Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

Koordinácia projektovej dokumentácie

 • Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie
 • Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
 • podieľa sa na príprave stavby v projektovej fázy – dáva podnety a doporučuje technické alebo organizačné opatrenia z hľadiska zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Poskytuje odborné konzultácie, ktoré sa týkajú zaistenia bezpečnej a zdraviu neohrozujúcej práce na stavenisku
 • spolupracuje na vypracovaní technologických a pracovných postupov

Koordinácia bezpečnosti

 • Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti.

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
  1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
  2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 • plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
  1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7,
  2. dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b),
 • úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c), ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 • opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

KONTAKT

  globalrk11@gmail.com

Fakturačné údaje

D. Makovického 1624/8
ZO OU Ružomberok

ŽO-1996/00808/00002

IČO: 33014973 
DIČ: SK1021757451